Montag, 30. August 2021

Povelja Kulina bana, dokument od neprocjenjive važnosti za BiH

 


832 godine Povelje Kulina bana


Na današnji dan 1189. godine napisana je Povelja Kulina bana, najstariji očuvani dokument koji svjedoči bh. državotvornosti i jedan od najstarijih dokumenata južnoslavenskih naroda.

Iako dokument svjedoči o postojanju bosanskohercegovačkog identiteta, Povelja kulina bana značajna je iz niza drugih razloga.

Povelja svjedoči izrazito razvijenim diplomatskim odnosima tadašnjeg vladara Bosne bana Kulina i nekadašnje Dubrovačke republike što jasno govori kako je srednjovjekovna Bosna predstavljala relevantan faktor na balkanskim prostorima.

Osim toga, Povelja je značajna i iz razloga što predstavlja diplomatski dokument pisan na bosančici - pismu koje se tada upotrebljavalo u srednjovjekovnoj Bosni

Ono što je interesantno, Povelja Kulina bana svjedoči i postojanje pisarske kancelarije na banovom dvoru što pokazuje i tradiciju pismenosti na području srednjovjekovne Bosne.


"U ime oca i sina i svetog duha. Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ. Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli", navodi sadržaj najznačajnijeg bosanskohercegovačkog dokumenta.


Povelja Kulina bana iako svjedoči postojanju bosanskog identiteta, danas se nalazi daleko od prostora Bosne i Hercegovine.

Očuvana je u tri originalna primjerka od kojih se dva nalaze u Dubrovačkom arhivu u Dubrovniku, a treći primjerak je ukraden i danas se nalazi u Rusiji.

Bosna i Hercegovina je uputila zahtjev za njen povratak, no Rusija je to odbila jer smatra da Povelja kao dokument koji svjedoči historiji Slavena jednako pripada i njima.

Posljednja inicijativa i razgovori između Bosne i Hercegovine i Rusije u vezi izlaganja Povelje Kulina bana održani su u decembru 2020. godine kada su ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarali i ovoj temi.

Tokom sastanka, BiH je pokazala zainteresovanost za izlaganje Povelje u Sarajevu međutim do danas Rusija nije odgovorila na ovaj zahtjev.

Bosna i Hercegovina u nekoliko navrata je i od Hrvatske tražila dokument na 15-dnevnu posudbu kako bi je izložili u Zemaljskom muzeju BiH no i Hrvati su odbili zahtjev.

Uprkos činjenici da Povelja Kulina bana predstavlja dokument neprocjenjive vrijednosti i važnosti za Bosnu i Hercegovinu, sjećanje na ovaj događaj nikada nije institucionalizirano.

Iako su postojale inicijative da se ovaj dan obilježava kao državni praznik, ova inicijativa uslijed političke složene situacije u Bosni i Hercegovini nikada nije zaživjela niti dobila adekvatnu podršku u političkim krugovima.

(klix)


https://bs.wikipedia.org/wiki/Povelja_Kulina_bana


Prevod Povelje na standardni bosanski jezik:


U ime oca i sina i svetog duha. Ja, ban bosanski Kulin, obećavam Tebi kneže Krvašu i svim građanima Dubrovčanima pravim Vam prijateljem biti od sada i dovijeka. I pravicu držati sa Vama i pravo povjerenje, dokle budem živ.
Svi Dubrovčani koji hode kuda ja vladam, trgujući, gdje god se žele kretati, gdje god koji hoće, s pravim povjerenjem i pravim srcem, bez ikakve zlobe, a šta mi ko da svojom voljom kao poklon. Neće im biti od mojih časnika sile, i dokle u mene budu, davat ću im pomoć kao i sebi, koliko se može, bez ikakve zle primisli.
Neka mi Bog pomogne i svo Sveto Evanđelje.
Ja Radoje banov pisar pisah ovu knjigu banove povelje od rođenja Kristova tisuću i sto i osamdeset i devet ljeta, mjeseca augusta i dvadeset i deveti dan, (na dan) odrubljenja glave Ivana Krstitelja.

Transliteracija Povelje:


U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha.
Ě banь bosьnьski Kulinь prisezaju tebě kneže Krьvašu i vьsěmь građamь Dubrovьčamь pravy priětelь byti vamь odь sele i dověka i pravь goi drьžati sь vami i pravu věru dokolě sьmь živь.
Vьsi Dubrovьčane kire hode po moemu vladaniju trьgujuke gьdě si kto hoke krěvati gьdě si kto mine pravovь věrovь i pravymь srьdьcemь drьžati e bezь vьsakoe zledi razvě što mi kto da svoevь volovь poklonь; i da imь ne bude odь moihь čьstьnikovь sile i dokolě u mne budu dati imь sьvětь i pomokь kakore i sebě kolikore moge bezь vьsega zьloga primysla.
Tako mi Bože pomagai i sie sveto evanьgelie.
Ě Radoe dijakь banь pisahь siju knigu povelovь banovь odь rožьstva Hristova tisuka i sьto osmьdesetь i devetь lětь měseca avьgusta u dьvadeseti i devety dьnь usěčenie glave Ivana Krьstitela.

Transkripcija Povelje:


U ime oca i s(i)na i s(ve)toga d(u)ha.
Ja ban' bos'n'ski Kulin' prisezaju tebЪ kneže Kr'vašu i v'sЪm' građam' Dubrov'čam' pravi prijateĺ' biti vam' od' selЪ i do vЪka i pravi goj dr'žati s'vami pravu vЪeu dokolЪ s'm' živ.
V'si Dubrov'čane kire hode po mojemu vladanju tr'gujuḱe, gdЪ si kto hoće krЪvati godЪ si kto mine pravov' vЪrov' i pravim' sr'(d')cem' dr'žati je bez 'v'sakoje z'ledi raz'v'Ъ što mi k'to da svojov' voljov' poklon'. I da im' ne bude od' moih' čest'nikov sile I do kolЪ u mene budu dati im' s'vЪt' i pomoḱ' jajire i sebЪ kolikore moge bez' v'sega z'loga i primis'la.
Tako mi b(og') pomagaj i sie s(ve)t(o) evan'đelie.
Ja Radoje dijak ban pisah' siju knjigu poveljov' banov' od' roždstva H(risto)va tisuḱa i s'to i os'm'deset i devet' IЪt', mЪseca av'gusta u d'vadeseti i deveti d'n', usЪčenie glave Jovana Kr'stiteĺa.

https://bs.wikipedia.org/wiki/Povelja_Kulina_bana

(spagos)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen