Mittwoch, 21. Februar 2024

Iz stare štampe – Oglas o davanju hotel Neretve pod najam, Mostaru, 1923.

 U Jugoslavenskom listu od 5. oktobra 1923. godine objavljen je oglas o davanju hotel Neretve pod najam.

“Gradsko Poglavarstvo u Mostaru.
Broj: 4822/23. ‚Mostar, 5. oktobra 1923,

Natječaj

Gradsko Poglavarstvo izdati će od 1. januara 1924. pod najam na deset godina zgradu hotela Neretve, koja sadržaje 28 soba za strance, stan za svratištara, velike dvorane, sve uzgredne prostorije sa nuzzgradom, a nalazi se na najprometnijem i najljepšem mjestu na obali Neretve uz gradski park u Mostaru uz slijedeće uvjete:
1.Nudioc treba, da pokaže svjedočanstvom da se je bavio svratištarskim poslom.
2.Nudioc treba da u prvoj godini najma cijelu zgradu i nuzzgradu temeljito iznutra i izvana o svom trošku, a u korist Gradskog Poglavarstva renovira i adaptira prema zahtjevima i pod nadzorom Gradskog Građevinskog Ureda.
3.Faktične troškove renoviranja i adaptacije priznati će Gradsko Poglevarstvo najamniku odbitkom u najamnini u 9 obroka počem od 2. pa do 10. godine najma.
4.Kirija se plaća svakog 1. januara za cijelu godinu unapried.
5.Elekteičnu struju, kao i vodarinu po mierilu, čišćenje peći i dimnjaka, popravke na zgradi | nuzzgradi, kanalızacıji, električnoj i vodovodnoj instalaciji snosi naaımnik, a u slučaju elementarnih nezgoda Gradsko Poglavarstvo.
6.Sa najamnikom sklopiti će se posebni ugovor.
7.Nudioc treba, da odmah čim ponudu preda u Gradsku Blagajnu položi u pupilarno sigurnım vrijednosnim papirima ili u gotovom ponuđenu jednogodišnju najamninu.
8.Inventar, nacrt ugovora, kao i razjašnjenja o radnjama renoviranja i adaptacije mogu se dobiti svakim uredovnim danom u Gradskom Građevinarskom Uredu od 9 do 12 sati prije podne.
9.Rok predaje ponuda sa oznakom godišnje kirije i izjavom nudioca, da je sa uvjetima natječaja potpuno sporazuman, je podne 30. novembra 1923.
Kasnije prispjele ponude neće se u obzir uzeti.
Gradsko Poglavarstvo zadržaje slobodno pravo izbora ponude,
Vladin povjerenik

Ćemalović, v.r.”


Prilog: hotel Neretva 1923.

priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen